Allt om OVK-besiktning – vägen till ett säkert och hälsosamt Inomhusklimat

05 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

I vårt strävan efter ett tryggt och bekvämt boende är det av yttersta vikt att vi inte förbiser luftkvaliteten inomhus. Obligatorisk Ventilationskontroll, allmänt känd som OVK-besiktning, är en viktig del av denna ekvation. Detta är en insats som inte bara garanterar ett friskt inomhusklimat, utan även bidrar till energieffektivitet och byggnadens långsiktiga hållbarhet. I denna artikel tar vi en djupdykning i OVK-besiktningens värld, dess betydelse för fastigheter och hur detta kan garantera dig en sundare och säkrare vardag.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som utförs för att säkerställa att en byggnads ventilationssystem fungerar som det ska. I Sverige är det lag på att utföra OVK och syftet med denna besiktning är att upprätthålla en god inomhusmiljö samt att säkerställa att ventilationsanläggningarna inte medför onödigt stor energianvändning. Besiktningen skall utföras av en certifierad kontrollant och omfattar kontroll av bland annat flöden, luftkvalitet och att renhållning av ventilationssystemet sker på föreskrivet sätt.

ovk besiktning

När måste man göra en OVK?

Tiden mellan besiktningarna varierar beroende på fastighetens typ, dess användning och när anläggningen installerades eller senast blev godkänd vid en OVK. För de flesta nyare och äldre bostadshus ska en OVK utföras vart tredje år, medan för mer komplexa byggnader såsom sjukhus och vissa industribyggnader ska det utföras oftare. Även nya ventilationssystem behöver genomgå en första besiktning inom två år efter installation för att säkerställa att de uppfyller de krav som ställs. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK genomförs i tid och att nödvändiga åtgärder vidtas om brister upptäcks.

Vikten av regelbunden OVK-besiktning

Genomförandet av OVK besiktning är avgörande för flera aspekter av en fastighets funktion och de som vistas i den. En välunderhållen ventilation förebygger hälsoproblem som kan orsakas av dålig luftkvalitet, såsom huvudvärk, trötthet, och i värsta fall, allvarligare sjukdomar. Det bidrar även till att minska risken för mögelskador och andra typer av fuktskador som kan uppstå till följd av fel i ventilationssystemet. När det gäller energieffektivitet har OVK en betydande roll. En väl fungerande ventilation innebär inte bara bättre luft utan även att energiförbrukningen kan optimeras. Detta leder till att fastighetsägare kan hålla nere driftkostnader samtidigt som man bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning inleds ofta med en visuell kontroll av systemets tillgängliga delar, därefter följer mätning av flöden i ventilationskanalerna för att se att de överensstämmer med gällande normer och regler. Besiktningsmannen kontrollerar även att ventilationssystemet är rent och fritt från skador som kan hindra luftflödet eller försämra luftkvaliteten. Efter besiktningen sammanställs en rapport av kontrollanten, vilken redogör för eventuella brister och ger rekommendationer för åtgärder. Om anläggningen inte uppfyller kraven måste fastighetsägaren se till att nödvändiga förbättringar utförs innan en ny OVK kan godkännas.

Fler nyheter