OVK-besiktning i Jönköping

23 januari 2024
Alice Pettersson

editorial

I takt med en växande medvetenhet kring inomhusmiljöns betydelse för både hälsa och välbefinnande, har betydelsen av OVK Obligatorisk Ventilationskontroll blivit alltmer uppmärksammad. I Jönköping är denna process inte bara en lagstadgad åtgärd för fastighetsägare, utan även ett viktigt steg mot en säkrare och mer energieffektiv vardag. Här tar vi en närmare titt på vad en OVK besiktning innebär för Jönköpingsborna och hur den bidrar till en bättre inomhusmiljö och energianvändning.

Vad är OVK-besiktning?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll, en lagstadgad kontroll som måste utföras med jämna mellanrum i alla byggnader med ventilationssystem. Denna kontroll är ytterst viktig för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska, något som är avgörande inte bara för byggnadens inneklimat utan även för dess energieffektivitet och invånarnas hälsa.

Under en OVK-besiktning i Jönköping granskas flera olika aspekter av ventilationssystemet. Kontrollanterna tittar på luftflöden, mäter förekomsten av föroreningar och säkerställer att alla delar av systemet uppfyller de lagstadgade kraven. Efter kontrollen får fastighetsägaren en rapport som visar på eventuella brister och förslag på åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla eller förbättra ventilationssystemets funktion.

Enligt svensk lag måste OVK genomföras med regelbundna intervall. För de flesta byggnader är intervallen satta till vart tredje år, men för vissa typer av byggnader, som exempelvis industribyggnader och vissa flerbostadshus, krävs det att OVK utförs oftare. Det är fastighetsägarens ansvar att denna kontroll blir genomförd och att eventuella brister åtgärdas inom utsatt tid.

ovk besiktning i Jönköping

Processen och fördelar med OVK-besiktning i Jönköping

En OVK-besiktning i Jönköping utförs av certifierade kontrollanter som genomgått speciell utbildning för att säkerställa kvaliteten på kontrollen. Kontrollanten genomför en genomgång av ventilationssystemet och använder sig av både visuell inspektion och olika mätinstrument för att avgöra systemets status. Rapporten som upprättas efter besiktningen blir ett viktigt dokument för fastighetsägaren, som visar på systemets status och vilka åtgärder som bör vidtagas.

Förutom att man som fastighetsägare följer svensk lag och undviker potentiella sanktioner, finns det flera fördelar med att regelbundet utföra OVK-besiktning. Besiktningen bidrar till en bättre arbets- och boendemiljö, minskade energikostnader och lägre miljöpåverkan. Dessutom kan en fungerande ventilation förebygga problem relaterade till dålig luftkvalitet, såsom mögel och fukt, vilket i sin tur kan minska risken för allergier och andra hälsoproblem bland de som bor och verkar i byggnaden.

Att välja rätt partner för OVK-besiktning 

Att välja rätt partner för att utföra din OVK-besiktning är av yttersta vikt. Ett kvalificerat företag med kompetenta och erfarna besiktningsmän garanterar inte bara att arbetet utförs enligt gällande regler och standarder, utan kan även ge värdefulla råd om hur ventilationssystemet kan optimeras för bättre prestanda och lägre driftskostnader.

För dig som befinner dig i Jönköping och området runt omkring, och är i behov av professionell hjälp med din OVK-besiktning, kan EE System AB varmt rekommenderas. Med sin erfarenhet och expertis inom området kan de garantera en grundlig och pålitlig besiktning som uppfyller alla lagkrav och bidrar till en bättre inomhusmiljö. Besök https://www.eesystem.se/ för att läsa mer om deras tjänster och hur de kan hjälpa just din fastighet att uppnå optimal ventilation och energieffektivitet.

Fler nyheter