Vikten av OVK-besiktning i Stockholm

02 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att andas ren och frisk luft i våra hem och arbetsplatser är grundläggande för vår hälsa och välbefinnande. I staden där tempot är högt och byggnaderna många, är en ordentligt fungerande ventilation avgörande. I Stockholm, precis som i övriga Sverige, är det därför ett lagkrav att regelbundet genomföra en objektiv ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationssystemen är i gott skick och levererar god inomhusmiljö. Denna artikel ger dig en inblick i vad OVK-besiktning innebär, dess betydelse och hur du går tillväga för att säkerställa en korrekt och effektiv besiktning av ditt ventilationssystem i Stockholmsområdet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll, och är en återkommande besiktning som ska utföras för att kontrollera att en byggnads ventilationssystem fungerar som de ska. Ventilationssystemet har en stor påverkan på inomhusmiljön, och en dåligt fungerande ventilation kan leda till allt från sämre luftkvalitet och ohälsa till ökad energiförbrukning. I Sverige så krävs det enligt lag att alla fastighetsägare ser till att OVK genomförs inom bestämda intervall. För nya system ska första besiktningen ske inom två år efter att systemet installerats och därefter med regelbundna intervall beroende på byggnadstyp och användningsområde. Dessa intervall varierar mellan tre och sex år. Det är även viktigt att notera att endast certifierade kontrollanter får utföra OVK-besiktningar.

OVK besiktning i Stockholm

Varför är OVK-besiktning viktigt?

Hälsa och miljö

Ett av de huvudsakliga skälen till varför OVK besiktning i Stockholm är så viktigt är hälsan för dem som vistas i byggnaden. Dålig luftkvalitet kan leda till allergier, astma och andra hälsoproblem. En väl fungerande ventilation bidrar till att avlägsna föroreningar och tillföra frisk luft, vilket skapar en hälsosammare inomhusmiljö.

Energiförbrukning

Ett rent och effektivt ventilationssystem bidrar också till att sänka energiförbrukningen. Genom att säkerställa att varje del av systemet fungerar optimerat kan energispill undvikas, vilket inte bara är bra för plånboken utan också för miljön.

Ekonomi

Att upptäcka och åtgärda brister i ventilationssystemet tidigt genom regelbundna OVK-besiktningar kan hjälpa fastighetsägare att undvika dyra reparationer i framtiden. En väl underhållen anläggning har en längre livslängd och kommer vara mer kostnadseffektiv på lång sikt.

Hur går OVK-besiktning till?

Förberedelse

Innan besiktningen är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att all nödvändig dokumentation och tidigare besiktningsprotokoll är tillgängliga. Det är också bra att försäkra sig om att de utrymmen som behöver besiktigas är tillgängliga för kontrollanten.

Genomförande

Under själva besiktningen kommer kontrollanten att inspektera och testa att ventilationssystemet är rent, att det upprätthåller rätt flöde och att det uppfyller gällande föreskrifter och normer. Eventuella brister dokumenteras och en plan för åtgärder upprättas.

Efter kontrollen

När besiktningen är avslutad får fastighetsägaren ett protokoll där resultatet framgår. Om allt är godkänt får byggnaden en godkänd OVK-stämpel tills nästa kontroll. Vid anmärkningar måste fastighetsägaren åtgärda dessa innan en ny besiktning kan godkännas.

Fler nyheter